Mokra, st. 1 (miasto Wrocław), motte

  Grodzisko stożkowate w Mokrej zbudowano wśród podmokłych łąk, w sąsiedztwie niewielkiego rowu, ok. 100 m na południe od najbliższych zabudowań wsi. zachowane w postaci nasypu założonego na planie czworoboku o zaokrąglonych narożach i wymiarach u podstawy 26 x 31 m, u góry 16 x 22 m, wysokości do 4 m. Kopiec otacza fosa o szerokości 9-12 m, w części południowej przecięta groblą. Na zewnątrz fosy znajdował się prawdopodobnie dookolny wał, obecnie w większości zniwelowany. Na plateau kopca odkryto rów fundamentowy zasypany gruzem ceglanym. Powtórna analiza zespołu skłania do jego datowania na XIV w.

  Lokalizacjawoj. dolnośląskie, pow. wrocławski, miasto Wrocław
  Współrzędne51.172222 N, 16.839722 E
  Obszar AZP100-46
  Chronologiapóźne średniowiecze
  AutorzyDominik Nowakowski
  Data udostępnienia26.12.2023
  MOKRA, współczesny widok obiektu od strony NE, 2013 r. (fot. D. Nowakowski)
  MOKRA, współczesny widok obiektu od strony NE, 2013 r. (fot. D. Nowakowski, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/])

  Jak cytować?

  Nowakowski Dominik. Mokra, st. 1 (miasto Wrocław), motte, Katalog Zamków i Dworów Obronnych Śląska [https://zamki.pwr.edu.pl/mokra-st-1-miasto-wroclaw-motte/]. Licencja: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]. Data dostępu: 19.04.2024.

  Zdjęcia, ryciny, ilustracje, plany, przekroje, etc. – jak w podpisach

  Opis

  Przynależność administracyjna

  Obecna: Mokra (Muckerau, Kr. Neumarkt, MBL. 4867), ob. w granicach Wrocławia, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie; stan. nr 1, AZP 35/78-26

  Przynależność historyczna: księstwo wrocławskie

  Lokalizacja

  Wśród podmokłych łąk, w sąsiedztwie niewielkiego rowu, ok. 100 m na S od najbliższych zabudowań wsi

  Wybór źródeł do dziejów miejscowości i dóbr ziemskich:

  • 1289 – Henryk V legnicki zawarł układ z mieszczaninem Wilhernusem i tarczownikiem Janem w sprawie przeniesienia na prawo niemieckie wsi Mocra (SUb, V, nr 428)
  • 1305 – wzmiankowana nowo lokowana wieś Mocre (LF, D, 275)
  • 1337: bracia Tylko i Guncelin Luchowie sprzedali Lutoldowi Sommerfeldowi wieś i majątek Mockir (RS 5974; Jurek 1996, s. 253)
  • 1346 – Lutold Sommerfeld przekazał żonie Małgorzacie 12 łanów, folwark z 4 łanami oraz położony przy kościele dwór obronny (curia propre Ecclesiam in qua stat propugnaculum) (RF, II, 775)
  • 1353 – wymienione 8-łanowy folwark pański, z którego służył Mikołaj Sommerfeld (RWN, s. 90, 122, 128)
  • 1354-1359 – dobra braci Mikołaja, Piotra, Jana, Konrada i Lutolda Sommerfeldów (RŚl, II, nr 1089; III, nr 166, 524; IV, nr 457)
  • 1358 – dobra we wsi posiadał Piotr Polak z Mokrej (RŚl, IV, nr 308)
  • 1363 – bracia Sommerfeldowie sprzedali Franciszkowi z Księginic folwark (RF, II, 775)
  • 1425 – Franciszek Schellendorf sprzedał mieszczaninowi Michałowi Bankowi wieś z folwarkiem (RF, I, 778)
  • 1473-1479 – dobra Dippranda Reibnitza (APWr., Rep. 91 nr 544, 547, 549)
  • 1482 – dobra Jerzego Reibnitza (APWr., Rep. 91, nr 551)
  • 1509 – sołectwo we wsi nabył mieszczanin Jan Hornig, dziedziczny pan w Mokrej (RF, II, 782)
  • 1509 – wieś na prawie dziedzicznym posiadał Paweł Hornig (RF, II, 782)
  • 1548 – wieś posiadał Baltazar Hornig (APWr., AmWr., C 22, f. 81).

  Opis obiektu

  Grodzisko stożkowate zachowało się w postaci nasypu, założonego na planie czworoboku o zaokrąglonych narożach, o wymiarach u podstawy 26 x 31 metrów, u góry 16 x 22 metry i wysokości do 4 metrów. Kopiec otacza fosa o szerokości 9-12 metrów, przecięta w części północnej groblą. Prawdopodobnie dookoła fosy istniał wał, który obecnie jest w większości zniwelowany.

  Badania wykopaliskowe wykazały, że obiekt powstał na naturalnym pagórku, który podwyższono warstwą nasypową o miąższości 0,5-1 metra, tworzoną z gliny pozyskanej podczas kopania fosy. Głębokość fosy sięgała 2,5-3 metry poniżej ówczesnego poziomu. Na płaskowyżu kopca odkryto rów fundamentowy zasypany gruzem ceglanym i zaprawą wapienną oraz przylegającą do niego od północy warstwę o analogicznej treści, zinterpretowaną jako fundament wieży. Dolna kondygnacja wieży była nieznacznie zagłębiona w nasyp, a poziom użytkowy wewnątrz wyznaczała warstwa zbitego szarego piasku, stanowiąca podkład pod drewnianą podłogę.

  W bliżej nieokreślonych okolicznościach wieża została zniszczona, a jej gruz rozbiórkowy zalegał na całej powierzchni kopca. Bezpośrednio na tym gruzie znajdowała się warstwa brunatnego piasku z polepą, zaprawą wapienną i kamieniami, będąca pozostałościami górnych drewniano-glinianych partii wieży. Poziom ten był przekryty warstwą brunatnego piasku z drobnymi ułamkami polepy, w której odkryto negatyw po słupie, prawdopodobnie będącym reliktem funkcjonującej tu w ostatniej fazie użytkowej kopca drewnianej zabudowy gospodarczej. Nad warstwą brunatnego piasku zalegał współczesny humus leśny o miąższości 0,2-0,3 metra.

  Podczas badań sondażowych pozyskano liczne fragmenty ceramiki naczyniowej, głównie stalowoszarej, z niewielkim udziałem kremowej, w tym fragmenty mis, dzbanów, garnków, małych czarek, den ze śladami odcinania i zagładzania, nieliczne ułamki ceramiki nowożytnej, 16 gwoździ, żelazne kółko, dwa żelazne skoble, hak, zawias, nóż, kamienny gładzik, 37 kości zwierzęcych. Powtórna analiza zespołu na podstawie cech opisowych i rycin skłania do datowania go na XIV wiek.

  Ilustracje

  Ilustracje

  Zdjęcia

  Literatura

  Wzmianki konkretnie o tym obiekcie

  Drescher 1870, s. 91-92; Behla 1888, s. 164; Hellmich 1930, s. 40; Antoniewicz, Wartołowska 1964, s. 38; Informator Konserwatora Zabytków Archeologicznych 1970-1971, s. 196-198; Kaletyn 1980, s. 258; Pawłowski 1978 (maszynopis), s. 287-289; Pawłowski 1978 (Sprawozdania Archeologiczne), s. 247-248; Kokosza 1990, s. 54; Prus 1994, s. 946; Demidziuk, Mierzwiński, Moździoch, Nowacka 1998; Demidziuk 1999, s. 78; Nowakowski 2017, s. 368-369

  Antoniewicz W; Wartołowska Z

  Mapa grodzisk w Polsce Journal Article

  In: Wrocław, pp. 29, 1964.

  BibTeX

  Behla R

  Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland Book

  Berlin, 1888.

  BibTeX

  Demidziuk K; Mierzwiński A; Moździoch S; Nowacka L

  Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku stożkowatym w osiedlu Mokra we Wrocławiu-Fabrycznej w 1998 roku Technical Report

  IAE PAN Wrocław Wrocław, 1998.

  BibTeX

  Demidziuk K

  Archiwalia archeologiczne z terenu Wrocławia do 1945 roku Book

  Wrocław, 1999.

  BibTeX

  Drescher R

  Ueber den gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiet des schlesischen Heidenthums Journal Article

  In: Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, vol. 1, pp. 35, 1870.

  BibTeX

  Hellmich M

  Schlesische Wehranlagen Journal Article

  In: Altschlesien, vol. 3, pp. 40–41, 1930.

  BibTeX

  Informator Konserwatora Zabytków Archeologicznych 1970-1971 Booklet

  1971.

  BibTeX

  Jurek T

  Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku Book

  Poznań, 1996.

  BibTeX

  Kaletyn T

  Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony i ratownictwa zabytków archeologicznych na obszarze woj. wrocławskiego i m. Wrocławia w 1978 r. prowadzonej przez WOAK we Wrocławiu Journal Article

  In: Silesia Antiqua, vol. 22, pp. 263-275, 1980.

  BibTeX

  Kokosza J

  Archiwalia archeologiczne z byłego powiatu Środa Śląska Journal Article

  In: Silesia Antiqua, vol. 32, pp. 269–301, 1990.

  BibTeX

  Nowakowski D

  Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne Book

  2017.

  BibTeX

  Pawłowski A

  Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu PhD Thesis

  KHASiT Politechniki Wrocławskiej, 1978.

  BibTeX

  Pawłowski A

  Z badań grodzisk średniowiecznych województwa wrocławskiego Journal Article

  In: Sprawozdania Archeologiczne, vol. 30, pp. 241-258, 1978.

  BibTeX

  Prus O

  Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane, cz. IV) Book

  Wrocław, 1994.

  BibTeX

  Wutke K; Randt E; Bellée H (Ed.)

  CDS XXIX = Codex Diplomaticus Silesiae, Regesten zur schlesischen Geschichte 1334-1337, Bd. XXIX Collection

  Breslau, 1923, (używany również skrót 'RS').

  BibTeX

  Stenzel G A (Ed.)

  RWN = Registrum villarum, allodiarum et jurium ducatus Wratislaviensis et districtus Nampslaviensis Journal Article

  In: Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur im Jahre 1842, pp. 60-141, 1843.

  BibTeX

  Appelt H; Menzel J; Irgang W (Ed.)

  SUb V = Schlesisches Urkundenbuch. Tom V: 1282-1290 Collection

  Köln-Weimar-Wien, 1993.

  BibTeX

  RF = Repertorium Frobenianum (Repertorium Investiturarum in Praediis Ducatus Vratislaviensis, quae in Libris eiusdem Cancellariae continentur), t. 1-4 Collection

  0000, (APWr., Akta miasta Wrocławia, sygn. C 24/I–IV).

  BibTeX

  Korta W (Ed.)

  RŚl II = Regesty śląskie. T. II, 1349-1354 Collection

  Wrocław, 1983.

  BibTeX

  Korta W (Ed.)

  RŚl III = Regesty śląskie. T. III, 1355-1357 Collection

  Wrocław, 1990.

  BibTeX

  Korta W (Ed.)

  RŚl IV = Regesty śląskie. T. IV, 1358-1359 Collection

  Wrocław-Warszawa, 1992.

  BibTeX

  Lokalizacja